مطالعات آینده پژوهی امت اسلامی (IUFS) - واژه نامه اختصاصی