مطالعات آینده پژوهی امت اسلامی (IUFS) - فرایند پذیرش مقالات