اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد مبلغی

فقه و اصول دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی

mtmtbmiyahoo.com