مطالعات آینده پژوهی امت اسلامی (IUFS) - اهداف و چشم انداز